FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

POPELEČNÍ STŘEDA

17. února 2021

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. 

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem s formulí: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš", nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (v našich podmínkách z "kočiček") posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

"Jak důležité je slyšet a přijmout tuto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.)

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst "újmy" - jen jednou za den úplné nasycení).

Při mši svaté v 18.00 bude udělována svátostina - znamení kříže popelem na čelo.

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula: Popelec a poleno

Popel v sobě nese jistou dvojznačnost. Jazykovědci uvádějí dva možné způsoby vzniku tohoto slovanské výrazu. První vychází z indoevropského slova pel, což znamená hořet. Z toho máme i pěkné české slovo poleno. Druhá možnost souvisí s latinským výrazem pollen, což je označení pro prach či pyl. Podobně i popelec, kterým jsou označování věřící na Popeleční středu, má v sobě polaritu. Na jednu stranu při jeho udělování lze použít výraz: "Obrať se a věř evangeliu." nebo věty: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš." To první souvisí s naším zahořením pro víru, to druhé s prachem a zmarem.

Papež Řehoř Veliký ve spise Regula pastoralis tvrdí, že protiklady dělají život krásným. I Popeleční středa, která stojí na počátku doby postní, nás zve k tomu, abychom v sobě spojovali protiklady, a tak objevili krásu víry. Na jednu stranu má být naše víra pokorná, aby dovolila Bohu jednat. To dosvědčuje i sv. František Saleský, který se s oblibou modlil: "Jsem jen poleno, hoď ho, Bože. do ohně!" Na stranu druhou takové poleno oheň udržuje a rozněcuje, popel pak není symbolem zmaru, ale naděje. Pěkně to vystihl J. R. R. Tolkien autor knihý Pán prstenů slovy: "Z popela oheň znovu vzplane, ze stínů světlo vzejde náhle, až zkují ostří polámané, nekorunovaný zase bude králem."

Slovo otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby

Milé sestry, milí bratři,

žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu..." Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Doby, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedinečného a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního vyznání o Velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit. Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.

Sestry a bratři: "Obraťme se a věřme evangeliu." Ze srdce Vám k tomu žehnám.
Váš biskup Vojtěch

(Z PL "Obraťte se a věřte evangeliu", 2015)

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

sobota 20. února 2021

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 9 - 18 hodin.     

V 18.00 adorační den zakončí Mše svatá s nedělní platností.


Napište se pod kůrem do seznamu, aby byla zajištěna adorační služba.

MŠE SVATÁ ONLINE

Podpořte finančně naši farnost

Kvůli první a druhé vlně koronaviru má farnost výrazný propad v příjmech, protože farnost má příjem především ze sbírek při mší svatých. Naši farnost tak můžete podpořit přímo na účet farnosti nebo prostřednictvím FONDU PULS. 

V případě většího finančního daru je možné vystavit potvrzení o darech farnosti za rok 2020 za účelem snížení základu daně.

Děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši farnost.

Jak pulsujeme

Drazí bratři a sestry,
srdečně vás zdravím. Jelikož není možné splnit nařízení vlády o účasti pouze 10% věřících při nedělních bohoslužbách, budou bývat mše sv. v naší farnosti alespoň ve všední dny, viz Pořad bohoslužeb

Úterý     18:00

Středa   18:00

Pátek     18:00

V neděli zatím mše sv. nebudou, ale od 9:00 do 9:30 je možné přistoupit  jednotlivě k svatému přijímání. V této době bude též možné přijmout i svátost smíření či svátost nemocných. Svatou zpověď je také možné vykonat kterýkoliv den na faře po telefonní dohodě. V neděli vřele doporučuji sledovat přenos mše svaté v televizi či na internetu a také se v rodině společně modlit.

Nedělní příležitost k svatému přijímání či sv. zpovědi bude též v ostatních kostelích:

Hartvíkovice           8:00 - 8:30                                                                              Náměšť n. Oslavou 9:00 - 9:30       

Naloučany             10:00 - 10:30
Vícenice                 11:00 - 11:30
Sedlec                   12:00 - 12:30

V Kristu

P. Tomáš Holý, farář 

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si, co je nového


Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i letošní postní pátky chceme prožít s touto výjimečnou postavou.

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Pravidelně vydávaný a oblíbený průvodce nabízí opět pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 9 - 18 hodin. V 18.00 adorační den zakončí Mše svatá s nedělní platností.

Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí - proto přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města