Náš PULS v roce 2022 

Podle biblické tradice je číslo sedm symbolem plnosti. Mám velkou radost, že v uplynulém roce jsme této symbolické plnosti dosáhli, protože v prosinci se do naší velké rodiny malých dárců přihlásil donátor s pořadovým číslem 7777. Do konce roku se k němu přidalo dalších více než 250 donátorů, takže nový rok 2023 je co do počtu donátorů předznamenán osmičkou. Ta v Bibli představuje začátek nového a lepšího času. Kéž tomu tak opravdu je a nový rok, do kterého vstupujeme, prožijeme ve zdraví, bez velkých obav z budoucnosti a naplněni nadějí. 

Uplynulý rok, který byl poznamenán válkou na Ukrajině a následnou energetickou krizí, ukázal kromě jiného i velkou míru solidarity a ochoty něco darovat i v době určité hmotné nejistoty. Dary donátorů Pulsu dosáhly hranice téměř 20 mil. Kč. Díky této štědrosti dárců mělo 194 farností svůj příspěvek na zajištění mezd pro kněze splacený z více než poloviny a ušetřené prostředky ve farním rozpočtu tak mohlo věnovat například i na pokrytí rostoucích cen energií. 

Významnou událos uplynulého roku byla první pouť donátorů do Žarošic. Nosnými prvky poutě byly mše svatá s biskupem Pavlem a koncert Pavla Helana. Příjemným překvapením byl nízký věkový průměr poutníků. Letos bychom na tuto událost rádi navázali a pouť donátorů uskutečnili 27. 5. 2022 v poutním areálu Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.   

Další důležitou událostí  bylo navázání spolupráce s pražským arcibiskupstvím, které se rozhodlo připojit k platformě donator.cz a také ji využívat. Díky tomuto kroku budou moci věřící z pražské arcidiecéze přispívat na zajištění mezd pro kněze, kteří působí v jejich farnostech. 

Na závěr chci poděkovat všem, kdo přispěli k plnosti uplynulého roku. Především donátorům za jejich velkorysost a štědrost, ale také všem, kdo toto dílo podporují svoji modlitbou. Zvláštní poděkování si zaslouží kontaktní osoby ve farnostech a spolupracovníci, kteří mi pomáhají s administrativou. Ať nás všechny provází v novém roce Boží požehnání a radost z dobrého díla.

Pavel Kafka, generální vikář

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

PROSTŘEDKY Z FONDU PULS JSOU URČENY:

Kněžím - Do této oblasti spadají mzdové náklady a výdaje spojené
s duchovní formací a vzděláváním kněží. Protože služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná, jedná se o prioritní účel fondu.
V současné době aktivně působí ve 451 farnostech brněnské diecéze 333 kněží.

Diecézi - Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi. Projekt může být realizován
v různých oblastech - církevní školství, charita, evangelizace apod.

Farnostem - Diecéze zajišťuje nezbytnou technickou a ekonomickou podporu jednotlivých farností. To zahrnuje vedení účetnictví, pomoc při správě majetku, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. Tato podpora je svěřena odborníkům v daných oblastech, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

FOND PULS - FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti? Kdo by se chtěl stát donátorem, může se přihlásit na adrese https://donator.cz/. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv změnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol atd.) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze, tak jak už to udělalo více než 8.200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce v kostele.

Výše ročního příspěvku je pro farnost Náměšť nad Oslavou stanovena na rok 2023 ve výši 109.440 Kč. Aktuálně je v naší farnosti zaregistrováno 38 donátorů, kteří v tomto roce již přispěli částkou 40.609 Kč. Naší farnosti tak zbývá letos  ještě uhradit 68.831 Kč.

Pokud se připojíte k velké rodině malých dárců, podpoříte Fond Puls, a tím i naši farnost.

Všem donátorům i dárcům Pán Bůh zaplať.