Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

PROSTŘEDKY Z FONDU PULS JSOU URČENY:

Kněžím - Do této oblasti spadají mzdové náklady a výdaje spojené
s duchovní formací a vzděláváním kněží. Protože služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná, jedná se o prioritní účel fondu.
V současné době aktivně působí ve 451 farnostech brněnské diecéze 333 kněží.

Diecézi - Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi. Projekt může být realizován
v různých oblastech - církevní školství, charita, evangelizace apod.

Farnostem - Diecéze zajišťuje nezbytnou technickou a ekonomickou podporu jednotlivých farností. To zahrnuje vedení účetnictví, pomoc při správě majetku, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. Tato podpora je svěřena odborníkům v daných oblastech, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

Koncem září 2020 fond PULS slaví své třetí narozeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu. Dary donátorů v loňském roce přesáhly deset milionů korun. Mám také radost z toho, že během koronavirové pandemie jste PULSu zachovali přízeň a že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců nadále rozrůstala a věřím, že brzy přivítáme šestitisícího donátora. 20
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se farnosti podílejí na zajištění mezd kněží v naší diecézi. V některých farnostech dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí.
Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu. Využijme této příležitosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou formou (např. převodním příkazem, inkasem - SIPO). Nejedná se jen o změnu technickou, ale o změnu zažitých zvyklostí.
Zkusme udělat krok od "příležitostného darování na nějaký účel" k rozhodnutí pro "pravidelný dar". A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této změně smýšlení Vás chci pozvat. Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme u křesťanů v jiných evropských zemích.
                               P.Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS 

FOND PULS - FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti? Kdo by se chtěl stát donátorem, může se přihlásit na adrese https://donator.cz/. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv změnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol atd.) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze, tak jak už to udělalo více než 6.456 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce v kostele.

Výše ročního příspěvku je pro farnost Náměšť nad Oslavou stanovena na rok 2021 ve výši 111.811 Kč. Aktuálně je v naší farnosti zaregistrováno 38 donátorů, kteří v tomto roce již přispěli částkou 49.086 Kč. Naší farnosti tak zbývá letos  ještě uhradit 62.725 Kč.

Pokud se připojíte k velké rodině malých dárců, podpoříte Fond Puls, a tím i naši farnost.

Všem donátorům i dárcům Pán Bůh zaplať.