PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ

17.09.2023

V evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle:

Být skrze modlitbu tvůrcem pokoje. – Jako praktický důsledek synodálního úsilí v naší
diecézi vzniká povinnost nově vytvořit farní pastorační rady. Pro jejich práci je podmínkou
také schopnost naslouchat a tvořit pokojnou atmosféru. Kdo se chtěl zdokonalit v těchto
dovednostech, mohl se přihlásit do projektu Stávat se tvůrci pokoje, který připravilo
pastorační středisko. Na podzim se budou v naší diecézi konat setkání zástupců farních
pastoračních rad s cílem pomoci vytvářet farnosti jako otevřené komunity víry. Rád bych
vás požádal, abyste na tvorbu pastoračních rad pamatovali také v modlitbě.

Milosrdně přijímat tíživou situaci druhých. – Papež František vybízí k modlitbě za ty,
kdo utrpěli újmu od členů církve, aby tak jejich bolest byla uzdravena. V naší diecézi je
od září otevřen Projekt 3P, který zraněným nabízí psychologickou a duchovní pomoc.
Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách biskupství. V citlivé situaci se nacházejí
i ti, kteří jsou rozvedeni, znovu sezdáni a nemohou přistupovat ke svátostem. Jejich pevná
víra je mnohdy hodná obdivu. I pro ně se budeme postupně snažit v diecézi podle apoštolské
exhortace Amoris laetitia hledat řešení, které by prohloubilo jejich život z víry ve
společenství církve.


Oživit jednotu při liturgii. – Se školním rokem jsou neodmyslitelně spojeny lavice, a ty
nalezneme i v kostele. Právě v nich prožíváme liturgii, která by měla být výrazem jednoty
duše a těla. Postoje při ní jsou vnějším znakem celého společenství. Proto se k vám
dostávají jednoduché kartičky, které se snaží připomenout postoje věřícího v průběhu
slavení mše svaté.


Rád bych vám na závěr popřál, aby nadcházející školní rok byl pro nás plně prostoupen
milosrdnou logikou evangelia.


Žehnám každému z vás.

+ biskup Pavel