Děkovná mše sv. za úrodu

04.10.2020

V neděli 4. 10. 2020 v 9 hodin byla sloužena v kostele sv. Jana Křtitele děkovná mše sv. za úrodu. V obětním průvodu, který byl doprovázen přímluvami, byly přinášeny dary z našich polí a zahrad.

Byl přinášen chléb, náš každodenní pokrm, za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem.

Byly přinášeny klasy obilí, které vyrostlo na polích naší farnosti, za celé naše farní společenství , abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět. 

Bylo přinášeno ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr.

Byla přinášena zelenina, plody naší země, za všechny nemocné a trpící, aby je Pán na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov.

Byly přinášeny hrozny vína, za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu dobře rozuměli.

Bylo přinášeno víno, plod révy a plod lidské práce, za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost.

Byly přinášeny květiny, dary našich zahrad, za naši mládež, aby se všichni mladí lidé nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi Ty sám.