Nová fasáda průčelí farní budovy

Poslední kompletní obnova fasády fary proběhla v roce 1973 a ve farní kronice je tato událost P. Josefem Krčmou popsána takto: "Na rok 1973 byla naplánována oprava fasády farní budovy. Už koncem února za příznivého počasí bylo postaveno dřevěné lešení podél celého průčelí fary. S pomocí ochotných dobrovolníků byla stará malba seškrabána a zdivo opraveno. Opravu omítky provedli p. Karel Kokojan a Bedřich Hedeja. Malířskou práci - nátěr stěn - provedl p. Josef Tasovský. Práce se konaly pod odborným dozorem Státní památkové péče v Brně (p. architekt Augustýn Žlábek). Opraveny byly i hodiny v prvním patře budovy s venkovní rafií, opraveny a obíleny byly všechny zdi na farním dvoře a ve farní zahradě. Práce byly ukončeny v červnu. Po sundání lešení se stala farní budova ozdobou náměšťského náměstí." A tato poslední, 46 let stará, věta z farní kroniky platí stoprocentně i dnes.

Před 15 lety byla provedena boční fasáda fary směrem do Žerotínovy ulice a až v letošním roce na to mohla farnost navázat a zrealizovat dlouho plánovanou opravu fasády průčelí fary. Celkové náklady činí cca 855 tis. Kč, z toho obnova fasády a restaurování vstupních dveří 575 tis. a náklady na vybourání a osazení nových 4 oken včetně zajištění statiky ve špýcharu činí 280 tis. Kč. V rámci rehabilitace čelní fasády řeší farnost zprovoznění hodin, které jsou umístěny nad vstupem do fary a jsou díky ciferníku s pouze jednou rafikou evropským unikátem. V tuto chvíli je vyhotovena replika ciferníku a bylo provedeno cínování původní rafiky - vše za 24 tis. Kč. K těmto hodinám je nutné zbudováni nového pohonu - hodinového stroje, který zde, již desítky let, zcela chybí a je otázkou času, financí a jednání s Národním památkovým ústavem v Telči, kdy se tato záležitost podaří uskutečnit a unikátní hodiny zprovoznit. V současné době se také řeší s NPÚ v Telči možnost opatřit 2 sochy nad vstupem do fary ochranou sítí proti holubům, aby nedocházelo k poškozování soch holubím trusem a zároveň nebyla znečištěna nově opravená fasáda fary.

Obnova fasády průčelí fary byla podpořena částkou 380 tis. Kč dotací z Programu regenerace městských památkových zón, podíl Města Náměště nad Oslavou na dotaci včetně finančního příspěvku činí 160 tis. Kč a podíl náměšťské farnosti je 339 tis. Kč. Všem, kteří se na této akci finančně podíleli, děkujeme.