Pokyny pro fotografování v kostele při liturgických obřadech

Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele.


Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s divadelním přestavením).


1. Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu!
2. V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště - prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla).
3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.
4. K obecným zásadám by mělo patřit:
- představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu
- dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele
- zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu
- fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách
5. Vhodné okamžiky pro fotografování a natáčení jsou:
- při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše svaté (uvítání apod.)
- v době, kdy se v kostele zpívá píseň - při ní je činnost fotografa nejméně rušivá
- přinášení darů chleba a vína k oltáři
- speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů (je dobré si tyto nejlépe ujasnit před samotným obřadem)
- při modlitbě Otčenáš
- při závěrečných obřadech, při požehnání
6. Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:
- čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim také zpěv žalmu po 1. čtení, který je také slovem Písma svatého; pokud je focena osoba lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončení čtení
- kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení
- ústřední okamžik mše svaté - když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich
- okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.
7. Prosíme také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.

(Text pokynů převzat z dopisu ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům)