Zpráva o opravě střechy farního kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti n. O. - leden 2009

10.01.2009 21:23

Kostel byl podle dostupných informací postaven v roce 1639 na místě starší svatyně. Nosné zdi, klenba i krov pocházejí z této doby a nebyly dosud výrazně upravovány. Posledním větším zásahem byla oprava střechy po vichřici v roce 1929, tehdy bylo vyměněno oplechování a tašková krytina.

Jak bylo v loňském roce zjištěno, latě nesoucí krytinu vyměněny nebyly a podle stavu dřeva a použitého spojovacího materiálu je možné, že se na stavbě kromě krovu zachovalo i původní laťování. Vzhledem k nedobrému stavu krovu a jeho zjevnému napadení dřevokazným hmyzem a houbami, byl na jaře roku 2008 proveden průzkum stavu krovu a následně vypracován odborný posudek zdravotního stavu dřevěné konstrukce krovu. S ohledem na alarmující závěr posudku, že některé části krovu jsou v důsledku zatékání do střešní krytiny zcela destruovány, bylo bez průtahů přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na obnovu střešního pláště.

Projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Jiřím Bublanem v květnu 2008, byla

následně předložena příslušným orgánům k posouzení respektive povolení. Povolení k provedení stavby bylo získáno v září 2008. Souběžně se zajišťováním projektové dokumentace a nezbytných dokladů, byly samozřejmě zajišťovány i potřebné finance k realizaci stavby. Na tomto místě je nutno podotknout, že cena díla byla rozpočtem stanovena na 2,5 mil. korun bez DPH. Na konci září 2008 bylo Ministerstvem kultury přislíbeno finanční krytí akce z dotačního titulu

na záchranu nemovitých církevních památek s tím, že stavba musí být provedena

a vyúčtována do konce roku 2008. Po tomto oznámení bylo tedy okamžitě započato s činností směřující k vlastní realizaci stavby (výběrové řízení na dodavatele, uzavření smlouvy o dílo, předání staveniště, provedení stavby a její následné předání potažmo vyúčtování).

Z výběrového řízení na dodavatele stavby vyšla vítězně firma První

humpolecká stavební s.r.o., se sídlem v Humpolci, zastoupená jednatelem

ing. Petrem Žáčkem. Po uzavření smlouvy s vítěznou firmou bylo dne 3. 11. 2008

dodavateli předáno staveniště a následně započato se stavbou. Obnova střechy kostela spočívala zejména v provedení demontáže stávající krytiny, laťování a klempířských prvků. Po rozkrytí střechy byla provedena výměna poškozených prvků dřevěného krovu, chemicky ošetřeny krokve, provedeno nové laťování, položena nová krytina z pálené bobrovky a osazeny klempířské prvky z měděného plechu.

Přes tvrdé podmínky dotačního titulu, šibeniční termín, ročnímu období, problémy na stavbě spojenými zejména s počasím poplatným ročnímu období, se dílo s pomocí Boží zdařilo.

                             Miloš Franěk