Tříkrálová sbírka 2012

17.12.2011 09:39

Koledníci Tříkrálové sbírky vyjdou po Novém roce již podvanácté. Mezi 1. až 14. lednem 2012 se přes 1 000 koledníků v řadě měst a obcí okresu Třebíč vydá obcházet domácnosti se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci převlečeni za tři krále - mudrce z východu. Koledníci mají úredne zapečetěnou kasičku a vedoucí skupinky se na požádání občanů prokáže platným průkazem, který jej zplnomocňuje vykonávat sbírku. Dárci, kteří přispě do pokladničky, dostanou jako symbolické poděkování malé balení cukru a informativní letáček. Se svolením majitele koledníci napíší křídou na domovní dveře znamení K+M+B 2012. Jsou to počáteč písmena jmen tří mudrců Kašpar (latinsky Casparus) = strážce pokladů, Melichar (Melchior) =

král je světlo, Baltazar = ochránce života. Nápis znamená také přá: Christus Mansionem Benedicat = Kristus žehnej tomuto domu.

I v našem městě bude Tříkrálová sbírka probíhat. Při poslední Tříkrálové sbírce se v naší farnosti na sbírce podílelo 66 koledníků a v obou našich farnostech se vybralo celkem 112.188,- Kč. Věříme, že i pro následující Tříkrálovou sbírku se najde dostatek ochotných koledníků, a to jak velkých, tak i malých a že se najde jen málo těch, kteří těmto koledníkům neotevřou dveře svých domovů a nepřispě tak na dobrou věc, jako je pomoc trpícím a nemocným lidem u nás a v zahraničí.

Finanč prostředky vybrané při Tříkrálové sbírce 2012 by chtěla Oblastní charita Třebíč použít na:

materiální nebo finanč pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi (dle konkrétní žádosti)

podpora Charitní pečovatelské služby na okrese Třebíč

podpora činnosti Poradny Ruth Třebíč •Středisko rané če Třebíč – víkendové pobyty

pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

podpora činnosti Dobrovolnického centra

podpora činnosti Protidluhové poradny