Teologický kurz - příležitost pro Vás

21.05.2010 10:05

Biskupství brněnské opět otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz. Kurz bude probíhat od října 2010 do června 2011 dle stano­veného rozvrhu (17 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 8 do 14:15 hodin). Teologický kurz je vhod­ný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují přímo Teologickou fakultu (druhým stupněm je kurz Katecheta, který na Teologický kurz naváže v dal­ším roce). Je nutný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, pracují jako lektoři, vedou různé společné modlitby atd.
a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pro pasto­rační asistenty, kteří dosud nemají teologickou fakultu, Katechetický kurz ani Teologický kurz v minulosti. Vel­mi doporučeníhodný je pro budoucí uchazeče o studium na teologických fakultách.

Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Die­cézním katechetickém centru (formulář přihlášky je pří­lohou těchto ACEB) nejpozději do 10. 9. 2010.

Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky potvr­zené duchovním správcem, křest, biřmování, maturita
(v individuálních případech lze prominout).

Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží pozvánku na zahájení a další informace. Duchovní správcové nechť zváží možnost přispět finančně účastníkům ze své farnosti na náklady spojené s absolvováním kurzu.

Mgr. Marie Špačková, vedoucí Diecézního katechetického centra