"Svatoklementský" rok 2009 v brněnské diecézi

12.02.2009 13:21

V roce 2009 (20. května) si katolická církev  připomene 100. výročí svatořečení sv. Klementa Marie Hofbauera (1751-1820),  rodáka z Tasovic u Znojma, světce evropského formátu. Kněží z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v Tasovicích připravují v této souvislosti řadu zajímavých akcí.

Tasovice u Znojma/Brno: P. Jiří Šindelář CSsR  některé z blížících se aktivit přibližuje: „V první polovině roku 2009 nás kromě misijní činnosti čeká i několik zajímavých akcí spojených s jubileem 100 let od svatořečení sv. Klementa Marie Hofbauera, redemptoristy a rodáka z Tasovic. K tomuto výročí připravujeme stálou expozici o životě světce, kterou bude možno shlédnout v Tasovicích v kostele sv. Klementa. K zapůjčení do farností nabízíme i putovní výstavu světce (šest panelů 70x100 cm s texty a obrázky). Na jaro připravujeme „Svatoklementskou“ naučnou stezku Hodonice - Tasovice - Dyje - Dobšice - Znojmo a pracuje se na soše sv. Klementa, která má být umístěna ve Znojmě u budovy děkanského úřadu. Dále připravujeme pořady s Českou televizí a s Radiem Proglas,  nabízíme tématickou publikaci „Pekařský učedník ze Znojma“, kalendář  světce i informační letáčky.

V našem klášteře v Tasovicích máme k dispozici cca patnáct míst pro hosty a příležitostně nabízíme věřícím možnost strávit v rodišti sv. Klementa několik dní duchovního pobytu (např. soukromé exercicie apod.).

Sv. Klement, rodák z Tasovic, je v různé literatuře označován jako „patron sjednocující se Evropy“, jako „apoštol Varšavy a Vídně“ či „pekařský učedník ze Znojma“. Vzhledem k jeho evropskému významu a česko-německému původu se plánují oslavy jeho jubilea s mezinárodní účastí. Zveme k nim hosty především z Rakouska, Německa, Slovenska a Polska.“

Aktuality, podrobnosti, možnosti spolupráce či podpory naleznete na: www.lidovemisie.cz . Kontakt ohledně jubilea sv. Klementa a lidových misií: P. Šindelář, 732 961 694, info@lidovemisie.cz .

Termíny některých akcí Svatoklementského roku 2009 v brněnské diecézi

2.-7.4. 2009 Duchovní obnova (Tasovice u Znojma, kostel sv. Klementa)

18.4. Jarní vodácká a pěší pouť (klášter Tasovice)

3.5. Rodinné odpoledne a den otevřených dveří (klášter Tasovice, 14.00 hodin)

20.5. Celodenní pouť ke sv. Klementovi do Vídně

20.5. Zahájení jubilejních oslav (Tasovice, mše v 19.00 hodin)

21.5. Mezinárodní pouť (Tasovice, mše v 11.00 hodin)

23.5. Hlavní pouť farností, pekařů, cukrářů a vinařů, mši celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle (Tasovice, program od 16.00 hodin, mše v 17.00 hodin)

11.7. Odhalení a posvěcení sochy sv. Klementa ( Znojmo)

Stručný životopis světce:

Klement Maria Hofbauer se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma. Jeho otec pocházel z Moravských Budějovic, byl české národnosti, matka byla Němkou a pocházela z Tasovic.

V letech 1767-1770 se Klement učil pekařskému řemeslu ve Znojmě. Později se učil a pracoval v klášteře premonstrátů ve Znojmě-Louce. Po opuštění kláštera v roce 1744 žil několik let jako poutník a poustevník. Často putoval např. do Říma, jako poustevník přebýval v rodném kraji poblíž Dyje či v Tivoli v Itálii. Poté se dostal na studia teologie do Vídně, kde se spřátelil s českým rodákem Tadeášem Hýblem. V Římě společně vstoupili roku 1784  do kongregace redemptoristů a po roce přijali kněžské svěcení.

Na podzim 1785 byli oba společně vysláni z Itálie na sever, aby se činnost redemptoristů rozšířila dál do Evropy. Po ročním pobytu ve Vídni, dorazili oba v únoru roku 1787 do Varšavy. Na prosbu německého Bratrstva sv. Benona, apoštolského nuncia i polského krále Stanisława Augusta Poniatowskiego zde sv. Klement přijal duchovní správu v kostele sv. Benona. Brzy se stal vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a ochráncem chudých. Byl prvním rektorem kláštera, který zde založil.  Roku 1788 byl jmenován generálním vikářem redemptoristů působících mimo Itálii. Na rozkaz Napoleona byl v roku 1808 spolu s ostatními řeholníky vyhnán z Varšavy.

Sv. Klement se poté vydal zpět do Vídně, kde v letech 1809-1813 působil v kostele italských minoritů, 1813-1820 jako zpovědník, kazatel, duchovní vůdce, charitativní pracovník a rektor kostela sv. Uršuly. Měl velký vliv na duchovní, kulturní a politický život ve Vídni. Stál v čele skupiny vídeňských romantiků, do které patřili nejlepší představitelé vědy, umění, kultury a politiky té doby, jako např. F. Schlegel, J. Schlosser, J. E. Veith, J. Madlener, A. Müller, K. Brentano, F. Klinkowström, J. Pilat, F. Széchényi, Z. Werner.

Sv. Klement zemřel 15. března 1820 ve Vídni. V roce 1888 byl prohlášen za blahoslaveného, roku 1909 za svatého a roku 1914 patronem Vídně.

(Zpracoval P. Jiří Šindelář)