Stanovisko ČBK k mediální kritice papeže

20.05.2010 09:58

V Praze se ve dnech 20. – 21. 4. 2010 konalo 80. plenární zasedání ČBK, na kterém se biskupové Čech, Moravy a Slezska shodli na stanovisku k mediální kritice papeže:

V posledních době se množí útoky na Svatého otce v sou­vislosti s případy některých kněží, kteří se dopustili odporného hříchu zneužívání dětí a dospívajících. Stejně jako papež tyto hříchy kategoricky odsuzujeme v duchu slov samotného Krista, který řekl: Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kdo ve mne věří,
pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře (Mk 9,42). Přidáváme se
k omluvě Svatého otce všem postiženým a spolu s ním vyjadřujeme hlubokou lítost nad spáchanými hříchy
i zraňováním nevinných.

Zároveň se musíme ohradit proti těm, kteří zneužívají tyto bolestné případy k vlastnímu obohacení a útokům na církev a jejího představitele. Žádná instituce na světě ne­dělá v boji proti hříchu a pro ochranu nevinných – včetně pozornosti k preventivním opatřením a řešení tohoto konkrétního problému – tolik jako katolická církev. Od­mítáme zaměňování individuální viny a zodpovědnosti za vinu kolektivní. Obviňování papeže či biskupa za hřích některého kněze je podobně jako obviňování Krista za Jidášovu zradu nespravedlivé. Stálé mediální opako­vání starých případů se snaží vytvářet atmosféru hněvu
a odsuzování celého stavu kněží či věřících katolíků, kteří se stávají nevinnými oběťmi bezohledného boje vy­tvářejícího protikatolickou fobii.

Informace vytržené ze souvislosti vytvářejí nepravdivý obraz. Například statistika státního departmentu USA za rok 2008 uvádí, že 64 % těchto zločinů bylo spácháno
v rodinách, 10 % ve školách a kněžími 0,03 %, to jsou
3 kněží z 10 000 případů. Američtí advokáti získávají pro sebe polovinu odškodného. Chlubí se rychlým zbo­hatnutím. Teprve souvislost nám odhaluje pravdu. Znovu však opakujeme, že byť by šlo o jediný případ, je nutné odsouzení každého zločinu, proto se praktikuje nulová tolerance. Ani při ostrém soudu nezapomínáme, že Kris­tus nepřišel zachránit spravedlivé, ale hříšníky, když se dají na pokání. Každý může mít naději.

Všechny, kterým opravdu záleží na dobru dětí, vyzý­váme ke spojení sil a připojení se k úsilí papeže za ochranu práv dětí na život v harmonické a stabilní ro­dině, za právo na zdravou výchovu v rodině i ve škole, za zdravé morální prostředí vytvářené sdělovacími prostřed­ky, za právo nenarozených dětí na existenci a respek­tování života každého člověka až do přirozené smrti. Děkujeme všem, kteří naši výzvu aktivně přijmou.

V Praze dne 21. 4. 2010

Čeští a moravští biskupové