Slovo otce Jana - září 2011

05.09.2011 19:32

Před měsícem skončily v Madridu XXVII. světové dny mládeže. Uvádí se, že mezi 2 miliony mladých bylo více než 3000 účastníků z České Republiky, z toho asi 650 z brněnské diecéze. Mezi nimi bylo i několik mladých z náměšťské a hartvíkovické farnosti, kterým bych chtěl poděkovat za ochotu se  rozdělit o své dojmy v Rozsévači i za prezentaci, která proběhla v pátek 2.9. na faře v Náměšti.

Někteří říkají, že podobné "masovky" nemusí, jiní světová setkání mládeže přirovnávají k hudebním festivalům, na kterých je spousta hudby a veselí a papež v roli "star". Že je to něco chvilkového,  pěkné představení, ale s malým významem pro život.

Ve skutečnosti je ale samotnému setkání s papežem předchází  období přípravy, kdy se mladí účastní katechezí, bohoslužeb, rozjímají nad vybranými úryvky z Písma sv., modlí se, velké množství z nich během přípravného programu přistupuje ke svátosti smíření. Nakonec se na vlastní vigilii a mši sv. se Svatým otcem putuje několik kilometrů pěšky, takže je to i fyzické putování. Letošní setkání bylo navíc spojeno s velkými vedry a nakonec k překvapení všech i s nečekanou bouřkou. Věřím, že přes všechny obtíže a námahy putování a  nedostatky v organizaci si účastníci odvážejí domů pocit radosti  z prožitého společenství a nové povzbuzení ve víře.

V měsíci září se  už tradičně rozbíhají v našich farnostech nové činnnosti a aktivity. Začíná výuka náboženství, poprázdninová příprava biřmovanců, společenství dětí, nácviky chrámového souboru. Také se připravují akce většího rozsahu, jako je fotbalový turnaj nebo Jablkobraní. Na farních zahradách se sklízí ovoce, děkuji všem ochotným brigádníkům za pomoc při sklizni, opravách a také za přípravu moštu.

Jednou za několik let se v našich farnostech koná společné udílení svátosti biřmování. Nás tato událost čeká za několik málo dní - v sobotu 8. října, kdy by měl do Náměště přijet náš otec biskup a udělit tuto svátost mladým i dospělým z náměšťské, hartvíkovické i březnické farnosti. V posledním měsíci před biřmováním se s biřmovanci scházíme k přípravě každý týden. Kromě samotných katechezí bude součástí přípravy i společná novéna, která bude probíhat posledních devět dní před biřmováním. Zveme Vás všechny k účasti  v jednotlivých kostelích i kaplích našich farností. Vzývejme společně Ducha svatého a vyprošujme jeho dary zvláště našim biřmovancům, aby nalézali radost ve víře v Ježíše Krista a svými dary ochotně sloužili svým bližním.

                                                                                  P.Jan Nekuda