Slovo otce Jana - říjen 2011

05.10.2011 19:25

Milí farníci, v měsíci září a začátkem října nám přálo počasí,  a tak jsme mohli v našich farnostech prožít řadu pěkných slavností a setkání. Začátkem září jsme slavili pouť v Hartvíkovicích a v Okarci, v sobotu 24. září jsme se vydali na pouť na Svatý Hostýn. Na slavnost svatého Václava proběhl v Náměšti další ročník  ministrantského fotbalového turnaje o pohár sv. Jana. Zúčastnila se ho 4 družstva. Z vítězství se po vyrovnaných zápasech  radoval tým Vícenice-Naloučany, za nimi se umístila mužstva z   Náměště, Třebíče-baziliky a Valče. Krásné počasí přilákalo mnoho návštěvníků na 3. ročník Jablkobraní, které proběhlo v opraveném prostředí farního dvora.

Poděkování patří těm, kteří se zasloužili o opravu farního oplocení a sklizeň ovoce na farní zahradě v Náměšti, o opravy na faře v Hartvíkovicích, opravu chodníku před kostelem v Naloučanech a také o opravu křížové cesty ve Vícenicích. 

Předposlední říjnová neděle se slaví v církvi už 85 let jako neděle misijní. Poděkování patří všem za podporu misií v modlitbě a také za  dary ve prospěch misií při nedělní sbírce či při misijním jarmarku.

Je dobře, že se v jednotlivých kostelích a kaplích konají říjnové pobožnosti. Růženec je modlitba, která pro svou prostotu  a hloubku neztrácí ani dnes na důležitosti.

Na základě výsledků hlasování a jmenování  farářem vznikla v Náměšti pastorační farní rada. Jejím úkolem je pomáhat  při přípravě a plánování větších akcí  a sbírání podnětů k životu farnosti.

Asi největší událostí uplynulého období bylo biřmování, které se udílelo v Náměšti v sobotu 8. října. Tuto svátost  přijalo z rukou otce biskupa celkem 40 biřmovanců (20 z farnosti Náměšť, 4 z farnosti Hartvíkovice, 2 z Velké Bíteše a 14 z Březníku). Jednoroční období přípravy skončilo, cesta biřmovanců za Ježíšem Kristem nekončí. Krásně napsal Benedikt XVI. v poselství mládeži v roce 2008: "Kdo přijal svátosti křtu a biřmování, ať nezapomíná na to, že se stal "chrámem Ducha": Bůh v něm přebývá. Ať si je toho stále velmi dobře vědom a usiluje o to, aby poklad, který je v něm ukrytý, nesl plody svatosti."

 O biřmování jsme slyšeli nedávno také v pastýřském listu otce biskupa Vojtěcha: "Obracím se především na vás, sestry a bratři, kteří jste tuto svátost z různých důvodů ještě nepřijali - buď pro vyšší věk, zdravotní problémy, nebo jste nenašli odvahu připravovat se spolu s vašimi dětmi, vnoučaty a pravnoučaty, nebo zkrátka nebyla příležitost. Na příčinách nyní nezáleží. V průběhu příštího roku, nejlépe kolem slavnosti Seslání Ducha Svatého, budete moci tuto svátosti přijmout všichni, kteří se pro ni svobodně rozhodnete. Překážkou by neměl být zdravotní stav, upoutání na lůžko ani cokoliv vnějšího."  Kvůli přípravě na tuto svástost se všichni věřící  staršího věku, kterých se to týká, mají obrátit na svého faráře, nejlépe co nejdříve.

V měsíci září a říjnu jsme mysleli především na naše biřmovance. V listopadu chceme  pamatovat zvláště na naše nemocné a naše  zemřelé. Církev nás zve k modlitbám za naše drahé zemřelé  a k návštěvě hrobů na jejich hřbitovech, zvláště v týdnu od 1. do 8. listopadu, kdy máme možnost získat pro ně plnomocné odpustky.

                                                                                                                      P.Jan Nekuda