Slovo otce Jana - leden/únor 2013

10.01.2013 22:58

Milí farníci,  dostáváte do rukou první číslo Rozsévače v roce 2013. Využívám této příležitosti, abych Vám popřál , aby tento rok byl klidný a požehnaný, aby prožití roku víry a letošní oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nás všechny upevnily ve víře v Ježíše Krista a v lásce k Boží rodině, církvi.

Co se událo v našich farnostech v uplynulém roce:

V roce 2012 bylo v Náměšti pokřtěno 16 dětí (z toho 7 z jiných farností), v Hartvíkovicích 5 dětí.

Svátost manželství si v Náměšti udělilo 14 manželských párů.

Při pohřebních obřadech jsme v náměšťské farnosti rozloučili se 14 zesnulými: Jsou to z Náměště: Vlasta Chlubnová, Josef Žáček, Dagmar Dobejvalová, Jiří Hrůza, Jaroslava Hošková, Karel Klusák, Jaroslav Chalupa, Marie Vašková, Berta Němcová, Ludmila Kaňovská. Z Jedova: Marie Voborná, Božena Budínová. Z Vícenic: Ludmila Pokorná. Z Rapotic: Marie Hlavnová.

V hartvíkovické farnosti jsme se rozloučili s 9 zesnulými. Jsou to z Hartvíkovic: Vratislav Titler, Vítězslav Jurek, Zdeněk Konečný, Anežka Matoušková. Ze Sedlece: Jaroslav Palát, Milada Dvořáková. Z Popůvek: Marie Pýchová. Z jiných farností: Josef Štěpánek, Jarmila Čechovská. Ať jim dá Pán věčné odpočinutí a svůj pokoj.

Svátost nemocných se udílela společně při lidových misiích v Náměšti a v Hartvíkovicích, v prosinci jsme ji udíleli také ve Vícenicích, Naloučanech, Sedleci a v Domově důchodců. V náměšťské farnosti ji přijalo společně 108 farníků, v hartvíkovické 56 farníků. Při soukromých návštěvách ji přijalo v náměšťské farnosti 39 nemocných a v hartvíkovické farnosti 10 nemocných.

Loňský rok byl vyhlášen rokem biřmování. V průběhu roku byla dána možnost kratší přípravy na  biřmování farníkům staršího věku, kteří ještě svátost biřmování nepřijali.Z našich farností se připravilo 9 biřmovanců, kteří tuto svátost přijali  v Třebíči-Jejkově a v Moravském Krumlově.

Co se týká výuky náboženství, ve školním roce 2011/2012 ji navštěvovalo na ZŠ Husova 20 žáků, na ZŠ Komenského 14 žáků, ve Vícenicích 18 žáků a v Hartvíkovicích 3 žáci.

První svaté přijímání se konalo 13.května a přistoupilo k němu  11 dětí v Náměšti a 1 dítě v Hartvíkovicích.

V měsíci listopadu se konala  v našich farnostech duchovní obnova - lidové misie. Díky obětavosti otců redemptoristů jsme prožili požehnané dny, ze kterých můžeme stále čerpat. Děkuji Vám za modlitby, kterými jste misie připravovali a  provázeli a také za  pomoc spojenou s přípravou slavnostních bohoslužeb a  zajištění bydlení a stravování  pro misionáře. Na oplátku za působení misionářů  připravujeme na březen pouť do Tasovic, rodiště sv. Klementa M. Hofbauera,  kde se koná pouť pekařů a cukrářů spojená s ochutnávkou pekařských výrobků a vína od místních vinařů.

V Hartvíkovicích jsme také v říjnu  prožili slavností připomínku lidových misií  spojenou s žehnáním 2 opravených křížů. V Sedleci jsme si připomněli a poděkovali Bohu za 20 let od posvěcení kaple sv. Anny.

I v loňském roce proběhla řada akcí a setkání. Některé už poněkolikáté, některé poprvé. Na farním dvoře v Náměšti např. proběhl sběr kol pro Afriku, ve Zňátkách se konal po farním plese i dětský maškarní karneval, v Náměšti vznikl  dětský sbor Svatojánští broučci. Mnoho aktivit podniklo během roku Společenství dětí i Motýlci, velice hojná byla účast dětí na  letních táborech. Za vším krásným je mnoho příprav a starostí, proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě jednotlivých akcí podíleli. Také za Vaši celoroční péči o naše kostely, kaple a fary. Právě na farách  bylo v loňském roce odpracováno mnoho brigádnický hodin. Za Vaši obětavost i modlitby veliké Pán Bůh zaplať.