Slovo otce Jana - květen 2012

10.05.2012 16:22

Milí farníci, prožíváme měsíc květen,  kdy se rádi vydáváme na procházky a  výlety do krásné přírody. V liturgii spadá květen do velikonočního období, zároveň je dobou očekávání, kdy si připomínáme, jak po Ježíšově nanebevstoupení setrvávali apoštolové s Pannou Marií  na modlitbách  a společně očekávali příchod Ducha svatého.

I my prožíváme posledních 9 dní velikonoční doby jako čas očekávání, čas modlitby,  kdy  vzýváme Ducha svatého a prosíme o jeho  světlo, sílu, o jeho nové vylití.

Letos je tato modlitba pro nás zvláště aktuální, protože prožíváme rok biřmování a v naší náměšťské farnosti budou na podzim probíhat lidové misie, na které se máme modlitbou k Duchu svatému připravit. Modlitba za lidové misie bude zahájena po slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Svátost biřmování, kterou jsme mnozí již přijali, si můžeme připomenout podobně jako loni  svátost křtu. Z katechetického centra v Brně nám přišly některé náměty:

- Znovu si přečíst životopis biřmovacího patrona, navštívit místa jemu zasvěcená, oslavit jeho svátek.

- Zamyslet se nad tím, zda se pravidelně modlím za toho, komu jsem kmotrem/kmotrou.

- Vejít znovu do kontaktu se svým kmotrem/kmotřencem. Pokud je to možné, snažit se s ním setkat. Je-li vzdálen, je možné napsat dopis, použít telefon, e-mail, skype aj.

- Připomenout si a oslavit výroční den biřmování, navštívit kostel, kde jsem byl biřmován. Sejít se v rodině nad fotografiemi z udělování svátosti biřmování.

- Zamyslet se nad tím, jak se změnila a rostla naše víra od přijetí svátosti biřmování.

 

V tomto období zahrňme do svých modliteb  také:

- 12 dětí, které v květnu přistoupí poprvé ke svatému přijímání.

- biřmovance středního a staršího věku, kteří se připravují na svátost biřmování, kterou přijmou v neděli 5. srpna v Třebíči-Jejkově.

- plánované opravy fary v Náměšti a dalších farních objektů.

Ať nezapomínáme na modlitbu uprostřed každodenního shonu a starostí a zároveň ať svoji práci a činnost konáme odpovědně a pečlivě, ať dokážeme sami přiložit ruku k dílu.

                                                                                                                                 P.Jan Nekuda