Slovo otce Jana - červenec

01.07.2013 21:47

Na začátku července vyvrcholí na Velehradě oslavy letošního cyrilometodějského jubilea. Když jsme v rámci svatojánských slavností v Náměšti naslouchali  přednášce o misii soluňských bratří, byli jsme  mnozí příjemně překvapeni, jaké podrobnosti jsme se o životě sv. Cyrila a Metoděje dozvěděli. O tom, jak prožili své mládí, jaký byl Konstantin geniální učenec, jakým mimořádným počinem bylo vytvoření slovanského písma, jak  oba bratři i přes mnohé úspěchy  toužili po studiu  a životě s Bohem. Zvláště bylo zmíněno, jak velice záleželo sv. Cyrilovi na tom, aby lidé slyšeli Boží zvěst ve vlastním jazyce a mohli v tomto jazyce oslavovat Boha, že jedno slovo, kterému člověk rozumí, má větší význam, než stovky slov, které člověk jenom mechanicky opakuje, aniž by se dotýkaly jeho srdce. Promítneme-li si tyto věci do dnešního života, mělo by nás to vyburcovat a vést k hlubšímu poznávání liturgie a častější četbě Písma sv., kterému  můžeme naslouchat ve svém  rodném jazyce.

Ze života sv. Metoděje byla zase vyzdvižena jeho vytrvalost, že se nenechal odradit ani vězněním a jinými překážkami, které mu nepřátelé stavěli do cesty. I když z lidského hlediska  dopadlo jeho působení neúspěšně a jeho žáci byli krátce po jeho smrti z Moravy vyhnáni,  přesto se zaseté semeno neztratilo a  rostlo, nejen u nás, ale  i v jiných zemích. Člověk bývá zklamán, když nevidí hned odezvu svého snažení. Sv. Metoděj nás povzbuzuje, abychom se nevzdávali a zasévali, i když to stojí námahu.

O svatojánských slavnostech  a během Náměšťfestu jsme  prožili mnoho pěkných setkání a slyšeli mnoho obohacujícíh myšlenek. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se na přípravě těchto slavností podíleli.

V červenci a srpnu mnohé aktivity ve farnosti utichnou, naopak se znovu  rozběhnou  práce na opravě náměšťské fary. Prosme o Boží pomoc a ochranu pro všechny, kteří se na tomto díle budou podílet. Přeji Vám  také také v klidu prožitý čas prázdnin a dovolených.

P.Jan Nekuda