Slovo otce Jana - březen

12.03.2013 23:07

Milí farníci, využívám druhého čísla našeho farního zpravodaje k malému ohlédnutí za tím, co se ve  farnostech  v uplynulém období odehrálo.

Na konci ledna proběhl ve Zňátkách IX.  farní ples a 2. dětský maškarní karneval. Jsou již tradičně příležitostí k setkání a zábavě nejen pro návštěvníky kostela. Za přípravu  patří velké poděkování Lence Kopuleté, Alžbětě Hlaváčové, Veronice Kafkové a všem jejich pomocníkům.

Na faře v Náměšti probíhaly brigádnické práce spojené s výmalbou 2 kluboven a jejich vybavením krbovými kamny, kobercem, linoleem a sestavením  kuchyňské linky.  Na faře v Hartvíkovicícíh byla dokončena oprava poslední místnosti, kde dosud nebylo topení.

Protože se v pátek odpoledne schází  v Náměšti spolčo dětí, rozhodli  jsme se přesunout mše sv. zaměřené pro děti ze středy na pátek. Chceme tímto děti vést děti k častější účasti na  mši sv. a také k aktivnějšímu zapojení při jejím slavení, zvláště   ministrantskou službou a zpěvem. Děti se také podílejí na vedení křížových cest. Mějme s nimi trpělivost, aby  postupně různé služby přijaly za své. Každá mše sv. je pro všechny, i ta, které se účastní větší počet dětí.

K výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravilo diecézní katechetické centrum soutěž pro děti "Velkomoravské dobrodružství 2013". V prvním kole se děti vypořádávaly s množstvím otázek, při kterých se mohly ptát dospělých, hledat v knihách či na internetu, a tak se dozvědět mnoho zajímavého o životě sv. Cyrila a Metoděje a významu jejich misie mezi Slovany. Druhá část farního kola se skládala z testu na ověření znalostí a z her, při kterých se děti učily spolupracovat, tak jako sv. Cyril a Metoděj na svém díle spolupracovali, dokonce starší pomáhal mladšímu. Škoda, že z 24 žáků, kteří odevzdaly vyplněné testy, se jich zúčastnilo druhého kola je 8. Do děkanátního kola postoupily z kategorie 3. a 4. tř. Josef Konečný a Veronika Macháčková, z kategorie 5. a 6. tř. David Půček a z kategorie 7.-9. tř. Marta Plecitá.

O třetí postní neděli bylo při mši sv. představeno 5 dětí z Náměště, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání. Pamatujme na ně i jejich rodiny ve svých modlitbách.

Jako poděkování za lidové misie jsme se v sobotu 9.3. zúčastnili pouti pekařů a cukrářů v Tasovicích u Znojma. Byli jsme povzbuzeni Božím slovem a  příkladem života prvního moravského redemptoristy, sv. Klementa Marie Hofbauera. Také jsme ochutnali z bohaté nabídky vystavených   pekařských výrobků. 

Postní doba je dobou usebrání a přípravy na velikonoční svátky. Skrze modlitbu,  naslouchání Božímu slovu, půst a almužnu se učíme žít s Kristem, ve spojení s ním bojovat se zlem a otevírat svoje srdce pro lásku k bližním. Naše cesta přípravy má vyvrcholit obnovou křestního slibu o velikonocích. Vlastně každý den, i v malých věcech, musíme obnovovat své rozhodnutí pro Boha, aby láska k Bohu a k bližnímu byly  tím nejdůležitějším. Požehnaný čas postní doby a velikonočních svátků přeje P.Jan Nekuda