Slovo otce Jana - březen / duben 2012

25.03.2012 22:21

Blížíme se ke konci postní doby, ve které jsme vybízeni k pokání.  Nejlepší úkon pokání je,  jak víme,  přijetí svátosti smíření. Jak to vlastně je s přijímáním svátosti smíření a svatého přijímání, jak často může nebo má křesťan k přijetí svátostí přistupovat?

Norma zní jednou za rok. Církevní přikázání říká: Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.

Církev ukládá věřícím, aby alespoň jednou za rok přijímali echaristii, pokud možno ve velikonočním období, a aby na ni byli připraveni svátostí smíření. Zároveň však  doporučuje věřícím, aby přijímali eucharistii v neděli a ve sváteční dny nebo ještě častěji, ano i každý den. V Katolickém týdeníku 41/2008 byl na toto téma uveřejněný pěkný článek, kde se říká: "Je dobře, když dnes lidé cítí, že sv. přijímání k plné účasti na mši sv. patří. K tomu vyzýval  už na počátku 20. stol. papež sv. Pius X. Velmi k tomu přispívala i pobožnost prvních pátků v měsíci s měsíční sv. zpovědí a úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Byla to předzvěst a příprava na obnovu, kterou přinesl koncil v 60. letech. Pokud dnes někde většina účastníků mše sv. nepřistupuje ke sv. přijímání, je to známka, že zůstávají stále poněkud vzdáleni prameni milosti, který Kristova přítomnost ve mši sv. nabízí. Druhou věcí je, aby příprava a dispozice ke sv. přijímání byla brána s velkou vážností a odpovědností, aby se sv. přijímání nestalo jen automatickou věcí účasti na mši sv. Zde je třeba přiznat, že tato tendence dnes obecně v církvi je. Časté sv. přijímání musí souviset s častější zpovědí. Jak často se má chodit ke zpovědi nelze asi obecně nařídit, protože je to hodně individuální věcí. Nejméně jednou za rok, jak říká katechismus, je limit pro základní udržení kontaktu s Bohem, ale ne pro každonedělní nebo dokonce každodenní účast na sv. přijímání. I když se křesťan snaží žít bez těžkých prohřešení, jak by ostatně vždycky měl, určitou pravidelnost třeba po měsíci nebo i něco více by měl vidět jako potřebnou.

V současné době v kostelech přibývá lidí, kteří z nějakého důvodu, nejčastěji kvůli neuspořádanému manželství, nemohou k sv. přijímání přistupovat, protože tento stav nelze schválit a oni ho z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí změnit. V takových případech by o tom měli pohovořit s knězem a zajímat se, jak praktikovat prosbu za odpuštění, kajícnost a duchovní sv. přijímání."

Když čteme encykliky, knihy či promluvy posledních papežů, tak tam  často zaznívají slova o tom, jak je důležité pravidelně přistupovat ke svátosti smíření, jak tato pravidelnost  pomáhá člověku udržovat rytmus v duchovním životě, že ve svátosti smíření ten, kdo se utíká  k Bohu, přijímá od něho jeho odpuštění, jeho pomoc, jeho milost.

Přeji Vám požehnaný čas postní doby i velikonočních svátků.

P.Jan Nekuda