Slovo otce Jana - červen 2011

01.06.2011 19:27

Milí farníci,

na konci měsíce května jsem otevřel nejnovější číslo časopisu pro katechety, kde mě zaujalo přání adresované vyučujícím: "Přiblížilo se (většinou) radostné období pro žáky i učitele - prázdniny. Pokud máte dojem, že "melete z posledního", vydržte to, protože vaše odměna u Pána bude dvojnásobná (srov. 1 Tim 5,17)." I já bych Vám chtěl popřát vytrvalost, ať se Vám podaří dokončit, co jste v letošním školním roce započali, rozeběhli.

V měsíci květnu jsme slavili v našich farnostech celou řadu poutí a žehnání. Poslední květnovou neděli jsme se radovali spolu s dětmi, které poprvé přistoupili ke stolu Páně. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste tyto slavnosti jakýmkoliv způsobem připravovali.

Velké přípravy nás čekají také v následujícím období: - ve Španělsku se chystá světové setkání mládeže se Svatým otcem. Přihlašování na předprogram v diecézi Taragona je uzavřené, ale na vlastní setkání v Madridu se mladí stále mohou přihlásit.

- mládež z Náměště a Vícenic připravuje pro naše děti a mládež prázdninové tábory.

- v měsíci červnu budeme slavit několik poutí a konat oslavu svátku Božího Těla.

- v Náměšti se bude opět konat festival křesťanské kultury - Náměšťfest.

Děkuji Vám, kteří se na přípravě těchto akcí podílíte a také Vám, kteří, když nemůžete pomáhat fyzicky, o to víc pomáháte farnosti svou modlitbou.

Vedle těchto bezprostředních záležitostí jsou také věci dlouhodobější. Jedna z nich je příprava na biřmování, která už od začátku školního roku probíhá v Náměšti a v Březníku. Účastní se jí necelá čtyřicítka biřmovanců. Brzy už bude čas, kdy si budou biřmovanci volit biřmovací jméno a biřmovací kmotry. Příprava na biřmování je jedinečnou příležitostí k osobnímu vzdělávání a prohloubení znalostí víry. Také má pomoci k probuzení smyslu pro církev a farnost, pro osobní zapojení do jejího života. Nedílnou součástí přípravy je i horlivější modlitba. I my, kteří už jsme svátost biřmování přijali, máme stále znovu prosit o sílu a milosti Ducha svatého, aby nás Ducha svatý neustále obdarovával, abychom s jeho pomocí mohli dobře naplňovat svůj úkol, své poslání. Vhodnou příležitostí k tomu je zvláště devítidenní novéna před slavností Seslání Ducha svatého.

Také bych rád ve farnosti Náměšť n. Osl., i na základě podnětů od některých farníků, zřídil pastorační farní radu. Jednalo by se o skupinu lidí, která by se společně s knězem podílela na plánování různých akcí, sbírala by podněty a nápady, co by bylo ve farnosti dobré dělat.

Tyto záležitosti svěřuji do Vašich modliteb a přeji Vám hojnost Božího požehnání a darů Ducha svatého.

P.Jan Nekuda