Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách

20.05.2010 09:59

V Praze se ve dnech 20. – 21. 4. 2010 konalo 80. plenární zasedání České biskupské konference, na kterém biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali prohlášení ke koncepci sexuální výchovy na školách, jak ji navrhuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Prohlášení ČBK k záměrům MŠMT v oblasti sexuální výchovy na základních školách


 

Čeští a moravští biskupové na svém zasedání zhodnotili materiály MŠMT vydané k realizaci koncepce podpory
a ochrany zdraví ve školách, jmenovitě Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách (dále Doporučení) a metodickou příručku Sexuální vý­chova – vybraná témata (2009) (dále Příručka) – a zve­řejnili následující prohlášení:

Biskupové vnímají závažnost zmíněných materiálů, které jsou podle vyjádření autorů počátkem pro vytváření jednotné strategie rámcového vzdělávacího programu
a odborné formace vyučujících.

ČBK považuje za nezbytné, aby tak závažnému kroku předcházela diskuse pedagogů s dalšími zainteresova­nými skupinami, k nimž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic takového se dosud nestalo. Přitom platná novela tzv. školského zákona zakládá právo zákonných zástupců vy­jadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstat­ných záležitostí vzdělávání. S uplatněním tohoto práva Doporučení nepočítá.

Za nepřípustné považujeme vyznění metodické Příruč­ky, které diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce.

Nabízené didaktické náměty nejenže popírají záměr Doporučení, aby si žáci „osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvise­jících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, ro­dinným životem a rodičovstvím“, ale doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže, což je jednání, které má trestněprávní charakter. Při apli­kaci zmíněných postupů způsobem uvedeným v Příručce lze očekávat, že bude zraňována důstojnost dětí i samot­ných pedagogů.

ČBK podporují snahu podávat dětem i mládeži dosta­tek informací, které by posloužily pro utváření zralé lidské osobnosti. Je však přesvědčena, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu.

V Praze dne 21. 4. 2010

Čeští a moravští biskupové