Ohlédnutí za rokem 2011 v našich farnostech

04.02.2012 21:35

V roce 2011 bylo ve farnosti Náměšť pokřtěno 25 dětí (z toho 8 z cizích farností), v Hartvíkovicích 3 děti.

Církevní sňatek uzavřely v Náměšti 4  páry.

Při církevních obřadech jsme se v Náměšťské farnosti rozloučili s 24 zesnulými. Jsou to z Náměště: Alena Stará, Jan Pavlíček, Karel Schliksbier, Marie Juřicová, Emílie Nekolová, Hynek Nekola, Hana Dobrovolná, Viliam Valla, Marie Čechovská, Jaromír Krejčí, Marie Kafková, Milada Králová, Vladimír Svoboda, Marie Pánková, Vlasta Michálková, Anastázia Balážová, Marie Dufková, Vlasta Svobodová, Eugen Klč, Stanislav Hruban.

Z Ocmanic: František Sádecký. Z Vícenic: Vladimír Langer.

Z Hlubokého: Stanislav Řezanina. Z Rapotic: Štefan Hlavna.

V Hartvíkovicích jsme se rozloučili s 5 zesnulými. Jsou to z Hartvíkovic: Miloš Kadlec, Marie Konečná. Ze Sedlece: Květoslava Valíčková, Karel Chadim. Z Okarce: Zdeňka Palátová.

Ať jim dá Pán věčné odpočinutí a světlo věčné ať jim svítí.

 

Svátost nemocných jsme udíleli při bohoslužbách v měsíci listopadu. V náměšťské farnosti ji přijalo 101 farníků, v hartvíkovické 39 farníků. Jednotlivě  ji přijalo 44 a 10 farníků.

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v neděli 29.5. 8 dětí z farnosti Náměšť.

Výuku náboženství ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo na ZŠ  Husova 24 žáků, na ZŠ Komenského  18 žáků, za ZŠ Vícenice 16 žáků, na ZŠ Březník 8 žáků, na ZŠ Hartvíkovice 4 žáci. Letos vypomáháme s výukou i na ZŠ Kralice a ZŠ Březník.

Po 5 letech se konalo v Náměšti společné udílení svátosti biřmování. Konalo se společně pro biřmovance z Náměště, Hartvíkovic a Březníku. Celkem ji přijalo 40 biřmovanců. Už se přihlásilo několik farníků, kteří tuto svátost ještě nepřijali a rádi by využili možnosti dané otcem biskupem v tomto roce. Co se týká biřmování, chtěl bych poděkovat Vladěně Půčková, Alžbětě Lukasové a Jaromíru Hlaváčovi za celoroční pomoc s přípravou a  vedením skupinek biřmovanců.

I v loňském roce proběhla řada akcí, setkání, poutí. O jejich průběhu jsme se mohli dočíst v Rozsévači nebo na farních internetových stránkách. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě podíleli. Poděkování patří také těm, kteří se celoročně věnují práci s chrámovým souborem, dětmi, Motýlky, kdo vedou modlitby, společenství a pobožnosti, ministrantům, lektorům, varhaníkům, zpěvákům a kostelníkům, členům farní rady, farním účetním.. 

Poděkování patří Vám všem za jakoukoliv službu ve farnosti, za Vaše iniciativy, nápady, modlitby a péči o kostely, kaple a fary, o jejich úklid a výzdobu a opravy. Všem veliké Pán Bůh zaplať.

 

Opravy farních objektů

Hartvíkovice - na jaře loňského roku proběhla v kostele generální oprava varhan. Na faře proběhly opravy 2 místností a kuchyně a konal se velký úklid na půdě. Fara je nyní mnohem lépe uzpůsobena pro pobyty různých skupin. Je třeba ještě opravit WC a střechu verandy.

Máme zpracovaný projekt od pana Mitvalského z Brna na restaurování tří barevných oken (sv. Cyril a Metoděj a  Nejsvětější Trojice v lodi kostela  a sv. Jan Křitel v sakristii). Rozpočet činí 146.080,- Kč.

Sedlec - probíhá oprava kříže u kaple sv. Anny. Požehnání kříže se uskuteční na jaře společně s děkovnou mši sv. za 20 let od rozšíření a požehnání kaple.

Vícenice - máme zpracovaný projekt na opravu fasády a opravu střechy kostela u štítové zdi. Chystáme se znovu podat  žádost o dotaci na SZIF.

Náměšť - v loňském roce pokračovaly úpravy farního dvora a zdi.

Farnost získala v roce 2011 dotaci 40.000,- Kč z Kraje Vysočina na činnost dětí a mládeže.

V lednu 2012 byla dokončena montáž protisněhových zábran na střeše kostela nad sakristií, nad kotelnou a na chodníkem k sakristii. Pád sněhu v předloňském roce způsobil rozbití části  krytiny a následné zatékání do sakristie na Štědrý den.

Naše farnost podepsala s městem Náměšť memorandum ve věci další spolupráce při využívání farní budovy pro účely farnosti a Základní umělecké školy.

Máme zpracovaný  projekt na statické zajištění fary (cena za projekt - 99.000,- Kč) a na stavební úpravy přízemí fary (cena za projekt - 123.200,- Kč).

Připravujeme žádosti o dotaci na I. etapu statického zajištění.