Významný nadpis

Stavební vývoj kostela sv. Jana Křtitele

Barokní farní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1639 - 1641 na místě starého románského kostela, který shořel při požáru města roku 1629. Stavbu barokního chrámu financoval majitel náměšťského panství Jan Křtitel Werdenberg. Jeho portrét a rodový erb nalezneme v pravém dolním rohu oltářního obrazu Ježíšova křtu. Celý oltář je zděný s imitací mramoru a je umístěn mezi čtyři korintské sloupy. Barokní andělé na oltáři jsou z pozlaceného dřeva - jejich autorství je připisováno Josefu Winterhalderovi staršímu. Kromě tohoto hlavního oltáře nechal Werdenberg vybudovat ještě dva postranní oltáře. A to sv. Karla Boromejského a Panny Marie Nanebevzaté. Všechny tři oltářní obrazy namaloval nizozemský malíř Stolla.

Výraznější oprava kostela byla provedena o sto roků později, za hrabat Kunfsteinů. Roku 1744 nechali vybudovat dvě postranní oratoria, kazatelnu
a průčelí kostela vyzdobili pěti sochami. Také doposud dřevěný kůr byl nahrazen prostornějším zděným kůrem.

Byly vybudovány další čtyři boční oltáře: sv. Anny, sv. Františka Xaverského, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Bolestné. Oltářní obrazy sv. Anny a sv. Františka Xaverského namaloval Pavel Troger. Z jeho dílny také pochází obraz sv. Jana Sarkandra na pravé straně v presbytáři. Naproti němu, nad sakristií, je umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého.Od doby Kunfsteinů nebyl kostel nějak výrazně přestavován. Pouze byly odstraněny oba oltáře pod kůrem - oltář sv. Františka Xaverského a Panny Marie Bolestné. Také nová liturgická úprava nijak nenarušila barokní dispozici kostela.

Mobiliář kostela

pochází převážně z minulého století. Výjimkou jsou pouze lavice, které jsou vykládány lipovým dřevem.

Sochy svatých na bočních oltářích pochází z první poloviny 20. století. Jedná se o sochy sv. Josefa a sv. Aloise na pravé straně a vlevo se pak nachází sochy sv. Terezie Malé a Božského Srdce Ježíšova.

Sklomalba v oknech je z roku 1912 - deseti medailonech jsou znázorněni především čeští světci.

Varhany, pneumatické traktury, byly postaveny v roce 1961 Dřevopodnikem města Brna. Jedná se o dvoumanuálový stroj o dvaceti znějících rejstřících. Zvony jsou neodmyslitelnou částí každého kostela. Přes všechny rekvizice zvonů během obou světových válek se zachoval původní zvon sv. Jana Křtitele
o hmotnosti 500 kg z roku 1665. K němu byly roku 1992 přidány ještě dva zvony: Nejsvětější Trojice (380 kg) a Cyril a Metoděj (180 kg).

V jubilejním roce 2000 byl renovován presbytář - byl pořízen nový obětní stůl a ambon, obojí z řeckého mramoru.

V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a následně byl celý kostel po více jak 40 letech vymalován.