Čtvrtý z mudrců

V sobotu 15. 1. 2011 u kostela sv.Jana Křtitele zahráli ochotníci z farnosti Velká Losenice vánoční hru podle předlohy Henryho van Dyka "Čtvrtý z mudrců".

Fotky najdete ZDE

Odkaz na fotky - Horácké noviny

 Tříkrálový průvod byl letos bohatší

Vyvrcholením vánoční doby je pro celý křesťanský svět slavnost Tří králů. Nic na tom neubírá skutečnost, že to asi nebyli králové, ale učenci, a dost možná se ani nejmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar. Svým skloněním a předáním nejcennějších darů uznali narozeného Ježíška v chudém chlévě za nejmocnějšího na zemi. A my si připomínáme tuto skutečnost každoročně v různých podobách. Po celý rok pak zdobí veřeje našich příbytků svěcenou křídou psaná značka K+M+B+XXXX(letopočet), což znamená Kristus Mansionem Benedicat (v překladu Kristus žehnej tomuto obydlí).

I v Náměšti se již několik let tato významná událost prožívá kromě řádného církevního obřadu při mši svaté v kostele také Tříkrálovým průvodem. Postupně se podařilo z pěší chůze asi patnácti nadšenců napříč náměstím vytvořit pěkný zástup. V čele se třemi mudrci na koních a jejich doprovodem, následovaných dvacítkou „lidů prostých“ a dvacítkou malých koledníčků, kteří jsou zároveň účastníky charitní Tříkrálové sbírky. To je také znamením, že takto vypravený průvod patří k podpoře této sbírky a připomíná všem, že je Tři králové s kasičkou brzy navštíví, pokud se tomu tak již nestalo. Letos se uskutečnil průvod v sobotu 8.1. a sbírka končila v pondělí.

Pracuje se intenzivně i na scénáři celého procesí. Poprvé se jen tak prošlo a zpívalo. Podruhé to už bylo s koňmi (dvěma) a potřetí se třemi koňmi a s králi oděnými ve zdobných šatech z půjčovny. Zde je třeba poděkovat šatnářkám z půjčovny za ochotu a pomoc při výběru šatstva a MěKS za vstřícnost při podpoře této aktivity. Přínosem pro město zase může na oplátku být atraktivita pro sdělovací prostředky, které mluví o největším Tříkrálovém průvodu v regionu a pravidelně připravují rozsáhlé fotoreportáže z této akce.

O žádné megalomanské soutěžení a slávu ale účastníkům průvodu nejde. Největší radosti se dočkáme, když i přes nepřízeň počasí dorazí v hojném počtu náměšťáci a zaplní (tak jako poslední dva roky) celou horní stranu náměstí. Přivedou děti a vnoučata a nakonec se i zapojí do průvodu, protože chtějí sdílet tuto radostnou chvíli společně s námi. Důstojnosti a váhy celé akci dodá pozdravení od pana starosty a požehnání všem od pana faráře. Přivítání chlebem a solí někoho z řad náměšťské veřejnosti pak jen umocňuje celou atmosféru. Skutečnost, že si společně připomeneme tuto významnou událost v dějinách lidstva a také to, že to vidí naše děti a vnoučata – to je to hlavní poslání. Protože jednou budou oni svým dětem vyprávět, co se za jejich mladých let všechno pěkného v Náměšti odehrávalo. A kdoví – třeba půjdou v tomto průvodu sami za někoho z dárců „lidu prostého“.

K letošnímu ročníku je ještě nutné dodat, že rozšířením průvodu o příchod k živému Betlému se podařilo dokončit celý příběh o cestě za hvězdou, která vedla mudrce od východu. Mělo se však původně ještě kousek pokračovat divadelním představením. Americký spisovatel Henry van Dyke v roce 1896 napsal knihu „Čtvrtý z mudrců“, která pojednává ještě o králi Artabanovi, který se společně s Kašparem, Melicharem a Baltazarem vydali na dlouhou pouť. Po cestě potkávali mnoho utrpení a protože Artaban měl dobré srdce, pokaždé nabral při pomoci druhým nějaké to zpoždění. Celkem 33 let tak ztratil, až k narozenému králi světa došel při jeho poslední chvíli na Golgotě. Byl však ujištěn, že vše co činil druhým vlastně pokládal jako svůj dar Bohu k jesličkám.

Divadelní ztvárnění této předlohy předvedli v Náměšti ochotníci ze spřátelené farnosti Velká Losenice až v sobotu 15.1. Důvodem tohoto opoždění bylo také právě zapojení většiny herců v charitní sbírce, proto se muselo představení posunout o týden. Přesto i toto dílo se setkalo s bouřlivým potleskem necelé stovky diváků za krásného slunečného odpoledne.

Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě obou krásných dní. Všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a našemu Pánu za pomoc při tom našem pozemském lopotění. Zvláštní poděkování patří rodině Kafkových s dcerou Sárinkou za představení Svaté rodiny, rodině Širokých a panu Jaroslavu Nováčkovi za službu s koňmi a povozem a také Lukasovým, Hrubanovým a Pochopovým za účast s domácím zvířectvem. Velké poděkování pak patří farnímu souboru z Velké Losenice, jmenovitě pak Radkovi Pátkovi za režii divadelní hry.

                       Těšíme se na další setkání s vámi se všemi při některé z námi připravovaných akcí.

Členové MO KDU-ČSL a farníci farnosti sv. Jana Křtitele

foto Vojtěch Hrubý a Jiří Polehla

více fotografií na www.horacke-noviny.com a na webu www.farnostnamest.cz

Pár fotek najdete ZDE

Fotogalerie

Z mlhy vystoupili tři králové (2011)

 

Pravděpodobně největší tříkrálový průvod se každoročně odehrává v Náměšti. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Průvod tří mudrců z východu dorazil na hustou mlhou zahalené náměstí v sobotu 8. ledna krátce před desátou hodinou dopolední.

Před radnicí tříkrálový průvod pozdravil starosta Vladimír Měrka a místní duchovní správce farář Jan Nekuda. Po krátkém odpočinku Kašpar, Baltazar, Melichar a celý průvod pokračovali dál v cestě do Betléma.

Jesličky (letošní novinka) s právě narozeným Ježíškem našli ve farním dvoře, kde se Spasiteli poklonili a předali své dary. Ve farním dvoře pak zněly vánoční koledy a nechybělo tu ani občerstvení, které v sychravém dopoledni přišlo opravdu vhod.

 

 
Autor: Petr Chňoupek, Horácké noviny

Průvod Tří králů 2010

V sobotu 2. ledna 2010 již počtvrté přivítala Náměšť nad Oslavou průvod slavných mudrců z východu doprovázený prostým lidem, kráčejícím poklonit se právě narozenému Spasiteli. Asi padesátku dobrovolníků přivítalo kromě pana starosty, pana faráře a pracovníků charity také cca. 150 obyvatel Náměště. V průvodu šli i malí koledníci, kteří se hned z náměstí vydali v nevlídném počasí obcházet příbytky s kasičkami a prosbou o dar potřebným. Velký díl úspechu akce nesou na bedrech jezdci s koňmi, v tomto případě opět paní Caklová a Široká s dcerami. Poděkování dále patří panu starostovi a panu faráři za přivítání a požehnání, panu Jaromíru Hlaváčovi a souboru JaS., kteří zajistili hudební doprovod, MěKS za zapůjčení kostýmů, chovatelům kozy Cilky a psa Sokara, panu mlynáři s chotí a dalším, kteří neváhali přispět svou úcastí a skvělou náladou k tradiční radostné události na počátku kalendářního roku. Vám, kteří jste doma přispěli do kasiček pak přejeme, aby se vám tento skutek bohatě vrátil zpět v pomoci od druhých.